Managing Partner & Partner

R Anggi Triana Ismail S H

R Anggi Triana Ismail, S.H

M Yunus Yunio S H

M Yunus Yunio, S.H

dita

Dita Aditya, S.H

Counsel

1 Cecep Hasanudin S H M H

Cecep Hasanudin, S.H.,MH

2 Andry Rachmat S H

Andry Rachmat, S.H

3 H Agus Wahyu Purnomo S H

H AGUS WAHYU P, S.H

Asosiates

9 Dicky Permatha S SH

Dicky S, S.H

2 Samsudin SH

Samsudin, S.H

3 Lili Ratu Parwira N SH

LILI RATU P N, S.H

3 Rudi Mulyana SH

Rudi Mulyana, S.H

4 Agung Frasetia SH MH

AGUNG F, S.H.,MH

1 Nur Isman Iskandar S H

Isman I, S.H

6 Andri Sulistio SH

Andri Sulistio, S.H

7 Rian Hidayat SH

Rian Hidayat, S.H

8 Dimas Bagus SH

Dimas Bagus, S.H

5 Hariyanto SH

Haryanto, S.H

10 Devi Apriyanti SH

Devi Apriyanti, S.H